postheadericon Grunty orne

Na gruntach ornych są uprawiane prawie wyłącznie jednoroczne rośliny; pewien wyjątek stanowią jedynie wieloletnie rośliny pastewne. Grunty orne wymagają więc corocznej uprawy, zasiewu i zbioru plonu. Zabiegi te wymagają stosunkowo dużego nakładu pracy i kapitału, który ma charakter kosztów stałych. Zatem koszty jednostkowe produktów roślinnych mogą być tym niższe, im wyższe są plony z ha. Zmniejszanie kosztów ponoszonych w produkcji roślinnej wymaga unikania nakładów nieprodukcyjnych, jakie powstają przy wykonywaniu czynności pomocniczych i przygotowawczych związanych z przejazdem do pracy i z powrotem. W krajach gospodarczo rozwiniętych przy istniejącym układzie kosztów dla prowadzenia opłacalnej uprawy roli wymagane jest co najmniej 8—10 ha ogólnej powierzchni uprawnej, a wielkość poszczególnych parcel nie może być mniejsza niż 1,5 ha, przy czym muszą one być w pełni skomasowane i posiadać zapewnione dojazdy po drogach utwardzonych. Użytkowanie orne mniejszych parcel i powierzchni opłaca się tylko przy uprawie bardzo wartościowych roślin, jak wyjątkowo cenne warzywa, tytoń, chmiel itp. Grunty orne dla utrzymania i podnoszenia ich żyzności wymagają systematycznego nawożenia, a w klimacie wilgotnym dodatkowego, uregulowanego dostarczania do gleby próchnicy i wapna. Użytkowanie orne wymaga więc w tym wypadku odpowiedniej obsady inwentarza, którego ilość zależy od jakości gleby i sposobu jej użytkowania. Z drugiej strony użytkowanie orne stwarza najlepsze możliwości wykorzystania i zużycia obornika będącego ubocznym produktem chowu inwentarza.

None found.

Comments are closed.