postheadericon Eksploatacja złóż

Po całkowitym zakończeniu eksploatacji złóż podstawy egzystencji górnictwa ulegają zanikowi. Gospodarstwo rolnicze natomiast musi się liczyć z koniecznością trwałego i ustawicznego użytkowania sił przyrody. Może to osiągnąć jedynie wówczas, gdy zrezygnuje z gospodarki rabunkowej i przyjmie za podstawę przy organizacji procesów produkcyjnych zasadę utrzymywania i podnoszenia zdolności produkcyjnej sił przyrody. O ile pozostałe dyscypliny nauk rolniczych zajmują się poszczególnymi, oderwanymi procesami wytwarzania, o tyle ekonomika i organizacja powinna zapewnić takie ich wzajemne powiązanie i racjonalne współdziałanie, przy którym końcowy efekt gospodarstwa jako całości byłby optymalny. Zasadnicze funkcje gospodarstwa rolniczego polegają na wytwarzaniu produkcji, jak również jej użytkowaniu. Wytwarzanie produkcji rolniczej odbywa się w dwu zasadniczych działach: w produkcji roślinnej poprzez wytwarzanie gotowych środków żywności i surowców pochodzenia roślinnego; w produkcji zwierzęcej — również poprzez wytwarzanie gotowych środków żywności i surowców pochodzenia zwierzęcego. Zużytkowanie produkcji rolniczej może przyjmować trzy formy. W rolnictwie prymitywnym w ramach gospodarstwa naturalnego dominującym i prawie jedynym zadaniem produkcji jest zaopatrzenie rodziny chłopskiej w środki żywności oraz niezbędne surowce. W miarę postępującego rozwoju rolnictwa znaczenie samozaopatrzenia jako czynnika decydującego o organizacji produkcji zmniejsza się stopniowo coraz bardziej, aż w końcu całkowicie wygasa.

None found.

Comments are closed.