postheadericon Ekonomiczny rozwój kraju

Obecnie pozostaje do omówienia zagadnienie organizacji gospodarstwa i intensywności gospodarowania zależnie od ekonomicznego położenia kraju. J. H. Thünen w podstawowym dziele „Państwo izolowane w odniesieniu do rolnictwa i gospodarki narodowej”, posługując się modelem teoretycznym i wychodząc z konkretnych wielkości zaczerpniętych z gospodarstwa rolnego przeprowadził badania nad podstawowymi prawami rolnictwa, rozwinął je teoretycznie oraz sprawdził ich słuszność w praktyce. W pierwszej części pracy zbadał on przede wszystkim wpływ czynników ekonomicznych i społecznych na ekonomiczno-organizacyjne ukształtowanie rolnictwa. Sformułowane prawa weszły do literatury światowej pod nazwą „nauki Thünena rozmieszczeniu” albo nauki o kręgach Thünena. Petersen określił dzieło Thünena jako „naukę o związkach rolnictwa z ogólnym organizmem gospodarczym”. Niewątpliwie określenie to oddaje najtrafniej znaczenie jego pracy badawczej, ponieważ ustalając rejony Thünen pierwszy podjął próbę przedstawienia organizacji rolnictwa w zależności od układu stosunków gospodarczych, a przede wszystkim od stosunków zbytu, uwarunkowanych siecią komunikacyjną. Rozpatrując poszczególne okręgi ustalone przez J. H. von Thünena należy pamiętać, że na początku ubiegłego stulecia był on świadkiem przechodzenia od starej „trójpolówki” do tzw. „gospodarstwa paszowego” z polową uprawą pasz. To ostatnie musiało mu się wydawać wyższym stopniem intensywności.

None found.

Comments are closed.