postheadericon Dochód

Wynik gospodarstwa rolniczego wraz z dochodem z pracy właściciela gospodarstwa określamy pojęciem „dochodu rolniczego”. Obejmuje on następujące rodzaje dochodu: dochód z pracy kierownika gospodarstwa jako wynagrodzenie za jego pracę fizyczną i umysłową w gospodarstwie, dochód z kapitału jako oprocentowanie od kapitału włożonego w gospodarstwo rolnicze, zysk przedsiębiorcy jako różnica między faktycznym a należnym oprocentowaniem od włożonego kapitału. Dochód z kapitału obejmuje uzyskane oprocentowanie od kapitału zakładowego, jak budynki, inwentarz żywy i martwy, oraz od tej części kapitału obrotowego, którego średnia wielkość w ciągu roku jest ustalona wymaganiami prowadzenia gospodarstwa i który nie może być przeznaczony na inne cele. Do dochodu z kapitału zalicza się również oprocentowanie od kapitału włożonego w ziemię; obecnie określa się go ogólnie pojęciem „renty gruntowej”. Należność wynikającą z oprocentowania kapitału zakładowego oblicza się na podstawie wartości włożonego kapitału, która jest znana lub może być ustalona bez większych trudności. Natomiast wielkość osiąganej renty gruntowej wynika z rentowności gospodarstwa; dlatego też niejednokrotnie uzyskiwanie wysokiej renty gruntowej uznaje się za prywatno-gospodarczy cel prowadzenia gospodarstwa rolniczego. Stąd renta gruntowa stanowi główną podstawę kształtowania się ceny ziemi w dłuższym okresie czasu. Oczywiście w różnych warunkach lokalnych renta gruntowa kształtuje się bardzo różnie zależnie od zdolności produkcyjnej gleby, klimatu oraz od gospodarczych korzyści wynikających z położenia w stosunku do rynku zbytu.

None found.

Comments are closed.

Partnerstwo
Szyte na zamówienie ozdabiane są z najwyższą starannością
Kancelaria - ul. Rynek 15