Archive for the ‘sprawy rolnicze’ Category

postheadericon Kiszonki

Podając kiszonki należy stosować równolegle kredę pastewną. Przy wysokiej nieśności kiszonek nie podaje się. Przedstawiony system żywienia pokrywa zapotrzebowanie ptaków na witaminy, w okresie nieprodukcyjnym. Od chwili rozpoczęcia przez gęsi nieśności zaczyna się podawanie Polfamiksu Z do wody w ilości 1 g na sztukę dziennie, trzy razy w tygodniu oraz Vitazolu rozpuszczonego w wodzie, w ilości 1 ml na 20 gęsi dwa razy w tygodniu. Witaminy podaje się zawsze raz dziennie — rano do wody. W przypadku stresu po transporcie gęsi, po przepędzaniu stad w złych warunkach atmosferycznych, dodaje się zapobiegawczo do wody Polfamiks Z . Dodatki mineralne zapewnia się do woli w oddzielnych .korytach, mieszając w równych częściach objętościowych kredę pastewną, mieszankę MM i gruboziarnisty żwir. Według różnych autorów zapotrzebowanie na białko gęsi niosących kształtuje się w granicach 16—20% białka ogólnego, a w optymalnej temperaturze 18%. Wahania temperatury powoduje zmianę zapotrzebowania na kalorie, a za ich pośrednictwem również na zawartość białka w paszy. Zapotrzebowanie gęsi na wapń zaspokaja się dodatkiem regulowanym w stosunku do białka.

postheadericon Legi w aparatach

Szuflady aparatu powinny mieć tak rozstawione drążki, aby mieściły się między nimi jaja ułożone poziomo. Na jednej szufladzie tego aparatu mieści się w pozycji poziomej maksymalnie 68 jaj, a więc jednorazowy nakład wynosi 360—400 jaj; przy założeniu nakładu raz w tygodniu w ilości 1/4 pojemności aparatu. W aparatach tych stosuje się zwykle temperaturę 37,5—37,7°C. Wahania temperatury nie powinny być większe niż ±0,2°C. Wilgotność w komorze lęgowej utrzymuje się na poziomie 55—60%. Po przełożeniu jaj do klujnika należy zapewnić tam temperaturę 37,5—37,6°C, a wilgotność zwiększyć do 65—70%, w czasie kłucia zaś do 70—75%. Jaja chłodzi się początkowa przez 10 minut, a od 14 dnia przez 20—30 minut dwa razy na dobę, oziębiając je za każdym razem do temperatury 30°C, mierzonej na ich powierzchni. Jaj przełożonych do klujnika już się nie chłodzi. Jaja obraca się dźwignią 5—6 razy na dobę. Prześwietlanie przeprowadza się w 8, 16 26 lub 27 dniu lęgu. Do klujnika przekłada się je po trzecim świetleniu. Do aparatów KU-102 nakłada się jednorazowo poziomo 1300 jaj gęsich. Przy ręcznym obracaniu oznacza się je zwykłym ołówkiem, co ułatwia właściwe obracanie. W aparatach KU-102 konieczne jest odpowiednie rozmieszczeń i< szuflad, które przez pierwszy tydzień powinny być po trzy w górze aparatu. Po 8 dniach przekłada się tace z jajami na regały zewnętrzne, po 15 dniach na regały środkowe, a po 22 dniach na wewnętrzne przy wentylatorach. W komorze lęgowej zapewnia się temperaturę 37,7—37,8°C, wilgotność względną 50—55%.

postheadericon Lessy

Lessy nie nadają się pod trwałe użytki zielone, gdyż najczęściej leżą w klimacie o niedostatecznej ilości opadów. Tylko przy użyciu deszczowni uzyskuje się na nich wydajne użytki zielone. Torfy. Rozróżniamy torfy niskie i wysokie, przy czym pierwsze z nich są ze swej natury predystynowane na użytki zielone, które przy właściwym zmeliorowaniu i pielęgnowaniu dają najwyższe plony paszy i nadają się zarówno do użytkowania kośnego, jak i pastwiskowego. Znaczna ilość niemieckich użytków zielonych zdatnych do wydania najwyższych plonów położonych jest na torfach niskich, których jednak wydajność przedstawia się bardzo różnie i średnia nie jest zadowalająca, co wynika z niedostatecznych melioracji i pielęgnowania. W wielu rejonach o glebach piaszczystych, nieprzydatnych dla produkcji pasz — torfy niskie stanowią jedyną pewną bazę paszową dla pogłowia bydła. W stosunkowo suchym, przejściowym do kontynentalnego klimacie Niemiec wschodnich także i na torfach niskich trawy mają ograniczoną zdolność regeneracyjną; nie jest więc tam możliwe, tak jak w klimacie wilgotnym, stałe utrzymanie pełnej plenności darni i jest rzeczą nieuniknioną co 8—10 lat odnawianie jej przez uprawę i nowy zasiew. Możliwe jest również uzyskanie wybitnie wysokich plonów na użytkach zielonych położonych na torfach wysokich, jednak wymaga to znacznie silniejszego nawożenia ze względu na ubóstwo tych gleb w składniki pokarmowe.

zapoznaj się z naszą