Archive for the ‘rolnicze sprawy’ Category

postheadericon Ekonomiczny rozwój kraju

Obecnie pozostaje do omówienia zagadnienie organizacji gospodarstwa i intensywności gospodarowania zależnie od ekonomicznego położenia kraju. J. H. Thünen w podstawowym dziele „Państwo izolowane w odniesieniu do rolnictwa i gospodarki narodowej”, posługując się modelem teoretycznym i wychodząc z konkretnych wielkości zaczerpniętych z gospodarstwa rolnego przeprowadził badania nad podstawowymi prawami rolnictwa, rozwinął je teoretycznie oraz sprawdził ich słuszność w praktyce. W pierwszej części pracy zbadał on przede wszystkim wpływ czynników ekonomicznych i społecznych na ekonomiczno-organizacyjne ukształtowanie rolnictwa. Sformułowane prawa weszły do literatury światowej pod nazwą „nauki Thünena rozmieszczeniu” albo nauki o kręgach Thünena. Petersen określił dzieło Thünena jako „naukę o związkach rolnictwa z ogólnym organizmem gospodarczym”. Niewątpliwie określenie to oddaje najtrafniej znaczenie jego pracy badawczej, ponieważ ustalając rejony Thünen pierwszy podjął próbę przedstawienia organizacji rolnictwa w zależności od układu stosunków gospodarczych, a przede wszystkim od stosunków zbytu, uwarunkowanych siecią komunikacyjną. Rozpatrując poszczególne okręgi ustalone przez J. H. von Thünena należy pamiętać, że na początku ubiegłego stulecia był on świadkiem przechodzenia od starej „trójpolówki” do tzw. „gospodarstwa paszowego” z polową uprawą pasz. To ostatnie musiało mu się wydawać wyższym stopniem intensywności.

postheadericon Eksploatacja złóż

Po całkowitym zakończeniu eksploatacji złóż podstawy egzystencji górnictwa ulegają zanikowi. Gospodarstwo rolnicze natomiast musi się liczyć z koniecznością trwałego i ustawicznego użytkowania sił przyrody. Może to osiągnąć jedynie wówczas, gdy zrezygnuje z gospodarki rabunkowej i przyjmie za podstawę przy organizacji procesów produkcyjnych zasadę utrzymywania i podnoszenia zdolności produkcyjnej sił przyrody. O ile pozostałe dyscypliny nauk rolniczych zajmują się poszczególnymi, oderwanymi procesami wytwarzania, o tyle ekonomika i organizacja powinna zapewnić takie ich wzajemne powiązanie i racjonalne współdziałanie, przy którym końcowy efekt gospodarstwa jako całości byłby optymalny. Zasadnicze funkcje gospodarstwa rolniczego polegają na wytwarzaniu produkcji, jak również jej użytkowaniu. Wytwarzanie produkcji rolniczej odbywa się w dwu zasadniczych działach: w produkcji roślinnej poprzez wytwarzanie gotowych środków żywności i surowców pochodzenia roślinnego; w produkcji zwierzęcej — również poprzez wytwarzanie gotowych środków żywności i surowców pochodzenia zwierzęcego. Zużytkowanie produkcji rolniczej może przyjmować trzy formy. W rolnictwie prymitywnym w ramach gospodarstwa naturalnego dominującym i prawie jedynym zadaniem produkcji jest zaopatrzenie rodziny chłopskiej w środki żywności oraz niezbędne surowce. W miarę postępującego rozwoju rolnictwa znaczenie samozaopatrzenia jako czynnika decydującego o organizacji produkcji zmniejsza się stopniowo coraz bardziej, aż w końcu całkowicie wygasa.

Firma AutoABC Szczecin - - zaprasza na serwis samochod�łw, przeglądy, wymianę oleju.