Archive for the ‘inne’ Category

postheadericon Chłop jako robotnik

W rozważaniach naszych możemy zajmować się jedynie ekonomicznymi związkami i prawidłowościami, ich oddziaływaniem i znaczeniem. Zdajemy sobie jednak dobrze sprawę z tego, że o ukształtowaniu procesu produkcyjnego i o wyniku gospodarczym decyduje ostatecznie osobowość chłopa, jego chęć i zdolność do pracy. W gospodarstwie rodzinnym chłop występuje z jednej strony jako siła robocza, z drugiej zaś jako kierownik gospodarstwa. Jako siła robocza wpływa on na ilość i jakość wykonywanej pracy ręcznej i zmechanizowanej, a jako kierownik gospodarstwa w znacznym stopniu oddziałuje nie tylko na wynik całego gospodarstwa, ale również na opłacalność i wydajność poszczególnych gałęzi gospodarstwa. Uzdolnienia i zamiłowania chłopa decydują — oprócz warunków gospodarczych — o względnym znaczeniu poszczególnych gałęzi gospodarstwa, a zarazem o ich celowym powiązaniu w ramach organizacji gospodarstwa. Tak więc dwa gospodarstwa położone w tych samych warunkach lokalnych, jednak o bardzo różnej organizacji mogą uzyskać te same wyniki, jeżeli ich organizacja odpowiada osobistym uzdolnieniom i zamiłowaniom właścicieli. Niewymierny wpływ kierownika gospodarstwa jest też nie do ustalenia nawet przy zastosowaniu najlepszych metod ekonometrycznych. Trudność i odpowiedzialność pracy instruktorów gospodarstw rolniczych polega właśnie na tym, żeby dostosować organizację i intensywność gospodarstwa do uzdolnień, skłonności i możliwości chłopa jako robotnika i kierownika. Zadaniom tym będą oni mogli sprostać tylko wówczas, jeżeli będą rozporządzali dobrą znajomością psychologii człowieka.

postheadericon Dobór pasz

Dobór pasz w okresie nieśności powinien być szczególnie staranny. Do dawek należy wprowadzić susz z traw, motylkowych i buraki cukrowe. Ich spasanie wpływa korzystnie na zapłodnienie jaj. Na wiosnę okopowe i kiszonki zastępuje się zielonkami. Z pasz, które mogą być stosowane w ekstensywnym i półintensywnym żywieniu gęsi niosących, wymienić należy: mleko, susz z zielonek, marchew, ziemniaki parowane itp. Dawka pokarmowa w okresie rozpłodowym wynosi 600—900 g pasz objętościowych i treściwych. W tym czasie należy stosować mieszanki treściwe typu KB lub mieszankę D. Okres pastwiskowy trwa od połowy czerwca lub początku lipca do czasu, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają odpasanie. Należy nadmienić, że było wiele prób wykorzystania pastwiska jako stymulatora cech reprodukcyjnych. Bielińska badała wpływ wypasu gęsi na wyniki produkcyjne. Nioski wypasano na mieszance ozimej w okresie od kwietnia do końca sezonu reprodukcyjnego. W tym czasie wskaźniki produkcyjne nie uległy jednak poprawie. Na pastwisku gęś może zjeść do 2 kg zielonki, pokrywając tym w całości zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Należy jednak okresowo sprawdzać kondycję ptaków i ich masę, a w razie jej obniżenia podawać pasze treściwe.

postheadericon Grunty orne

Na gruntach ornych są uprawiane prawie wyłącznie jednoroczne rośliny; pewien wyjątek stanowią jedynie wieloletnie rośliny pastewne. Grunty orne wymagają więc corocznej uprawy, zasiewu i zbioru plonu. Zabiegi te wymagają stosunkowo dużego nakładu pracy i kapitału, który ma charakter kosztów stałych. Zatem koszty jednostkowe produktów roślinnych mogą być tym niższe, im wyższe są plony z ha. Zmniejszanie kosztów ponoszonych w produkcji roślinnej wymaga unikania nakładów nieprodukcyjnych, jakie powstają przy wykonywaniu czynności pomocniczych i przygotowawczych związanych z przejazdem do pracy i z powrotem. W krajach gospodarczo rozwiniętych przy istniejącym układzie kosztów dla prowadzenia opłacalnej uprawy roli wymagane jest co najmniej 8—10 ha ogólnej powierzchni uprawnej, a wielkość poszczególnych parcel nie może być mniejsza niż 1,5 ha, przy czym muszą one być w pełni skomasowane i posiadać zapewnione dojazdy po drogach utwardzonych. Użytkowanie orne mniejszych parcel i powierzchni opłaca się tylko przy uprawie bardzo wartościowych roślin, jak wyjątkowo cenne warzywa, tytoń, chmiel itp. Grunty orne dla utrzymania i podnoszenia ich żyzności wymagają systematycznego nawożenia, a w klimacie wilgotnym dodatkowego, uregulowanego dostarczania do gleby próchnicy i wapna. Użytkowanie orne wymaga więc w tym wypadku odpowiedniej obsady inwentarza, którego ilość zależy od jakości gleby i sposobu jej użytkowania. Z drugiej strony użytkowanie orne stwarza najlepsze możliwości wykorzystania i zużycia obornika będącego ubocznym produktem chowu inwentarza.

postheadericon Heterozja

Efekty heterozji są obecnie w małym stopniu wykorzystywane w praktyce towarowej oraz hodowli gęsi. Próby z produkcją mieszańców brojlerów dały bardzo dobre wyniki. Wykorzystano tu efekty heterozji, wyrażające się szybkim wzrostem, dobrym opierzaniem się oraz znacznym odkładaniem mięsa, a także plennośći:| materiału żeńskiego. Jedną z najważniejszych cech gąsiąt jest zmienność rozmiarów i kształtu ciała, która wiąże się z wzrostem i wielkości;). W chwili wylęgu masa ciała gąsięcia jest skorelowana z masą jaja. Zależność ta w miarę rozwoju znacznie się zmniejsza i po 10—22 tygodniach zanika. Drugim czynnikiem, któremu przypisuje si<} również dużą rolę w kształtowaniu masy ciała jest utrzymanie i żywienie gąsiąt. Nie jest do końca zbadane, czy różnice dziedziczne w obrębie grupy gęsi w odniesieniu do wzrostu) wyrażone mas;| ciała w wieku 8 tygodni lub w nieco późniejszym okresie wynikaj;) z odrębnych założeń genetycznych niż ostateczna masa ciała. Tak więc w drodze selekcji można uzyskiwać linie o wybitnym tempie wzrostu masy do 8 czy 12 tygodnia, przy niskiej masie ciała dorosłego ptaka. Różnice zależą od odmiany i od płci gęsi i mogą być bardzo znaczne. Masa ciała dorosłych ptaków zależy od rozmiarów kośćca, wielkości narządów wewnętrznych, mięśni, skóry i piór oraz od ilości nagromadzonego tłuszczu. Najmniej zmienne są rozmiary kośćca, dlatego na nim przeprowadza się niektóre pomiary. Bardzo wygodna do pomiarów jest kość skokowa. Wykazuje ona dużą wrażliwość na wpływy zewnętrzne, a przy tym długo rośnie.